Alicja Kwade, I Rise Again (fig. I), 2016

Alicja Kwade

I Rise Again (fig. I)

2016

Mirror, bronze, blackened steel

118 x 67 x 125 inches (299.7 x 170.2 x 317.5 cm)

Unique

AKW 297

Alicja Kwade, But the Same (fig. III), 2016

Alicja Kwade

But the Same (fig. III)

2016

Wood, mirror, blackened steel

118 x 84 x 72 inches (299.7 x 213.4 x 182.9 cm)

Unique

AKW 289

Alicja Kwade, But the Same (fig. III), 2016

Alicja Kwade

But the Same (fig. III)

2016

Wood, mirror, blackened steel

118 x 84 x 72 inches (299.7 x 213.4 x 182.9 cm)

Unique

AKW 289

Alicja Kwade, But the Same (fig. III), 2016

Alicja Kwade

But the Same (fig. III)

2016

Wood, mirror, blackened steel

118 x 84 x 72 inches (299.7 x 213.4 x 182.9 cm)

Unique

AKW 289

Alicja Kwade, But the Same (fig. III), 2016

Alicja Kwade

But the Same (fig. III)

2016

Wood, mirror, blackened steel

118 x 84 x 72 inches (299.7 x 213.4 x 182.9 cm)

Unique

AKW 289

Alicja Kwade, I Rise Again (fig. I), 2016

Alicja Kwade

I Rise Again (fig. I)

2016

Mirror, bronze, blackened steel

118 x 67 x 125 inches (299.7 x 170.2 x 317.5 cm)

Unique

AKW 297

Alicja Kwade, Changed (fig. II), 2016

Alicja Kwade

Changed (fig. II)

2016

Stone, aluminum, mirror, glass, blackened steel

118 x 97 x 133 inches (299.7 x 246.4 x 337.8 cm)

Unique

AKW 311

Alicja Kwade, Changed (fig. II), 2016

Alicja Kwade

Changed (fig. II)

2016

Stone, aluminum, mirror, glass, blackened steel

118 x 97 x 133 inches (299.7 x 246.4 x 337.8 cm)

Unique

AKW 311

Alicja Kwade, Incident (Trait Transference), 2016

Alicja Kwade

Incident (Trait Transference)

2016

Coated mirror, corten steel

65 x 67 x 65 inches (165.1 x 170.2 x 165.1 cm) each (4)

Unique

AKW 292

Alicja Kwade, 99 Seconds, 2016

Alicja Kwade

99 Seconds

2016

Brass

48 x 66 x 69 inches (121.9 x 167.6 x 175.3 cm)

Unique

AKW 303

Alicja Kwade, Incident (Trait Transference), 2016

Alicja Kwade

Incident (Trait Transference)

2016

Coated mirror, corten steel

65 x 67 x 65 inches (165.1 x 170.2 x 165.1 cm) each (4)

Unique

AKW 292

Alicja Kwade, Incident (Trait Transference), 2016

Alicja Kwade

Incident (Trait Transference)

2016

Coated mirror, corten steel

65 x 67 x 65 inches (165.1 x 170.2 x 165.1 cm) each (4)

Unique

AKW 292

Alicja Kwade, Incident (Trait Transference), 2016

Alicja Kwade

Incident (Trait Transference)

2016

Coated mirror, corten steel

65 x 67 x 65 inches (165.1 x 170.2 x 165.1 cm) each (4)

Unique

AKW 292

Alicja Kwade, Incident (Trait Transference), 2016

Alicja Kwade

Incident (Trait Transference)

2016

Coated mirror, corten steel

65 x 67 x 65 inches (165.1 x 170.2 x 165.1 cm) each (4)

Unique

AKW 292

Alicja Kwade, Incident (Trait Transference), 2016

Alicja Kwade

Incident (Trait Transference)

2016

Coated mirror, corten steel

65 x 67 x 65 inches (165.1 x 170.2 x 165.1 cm) each (4)

Unique

AKW 292

Alicja Kwade, Incident (Trait Transference), 2016

Alicja Kwade

Incident (Trait Transference)

2016

Coated mirror, corten steel

65 x 67 x 65 inches (165.1 x 170.2 x 165.1 cm) each (4)

Unique

AKW 292

Alicja Kwade, Incident (Trait Transference), 2016

Alicja Kwade

Incident (Trait Transference)

2016

Coated mirror, corten steel

65 x 67 x 65 inches (165.1 x 170.2 x 165.1 cm) each (4)

Unique

AKW 292

Alicja Kwade, Reality Zones, 2016

Alicja Kwade

Reality Zones

2016

Bronze, stainless steel

716 1/2 x 27 1/2 x 27 1/2 inches (1820 x 70 x 70 cm)

Unique

AKW 296

Alicja Kwade, Reality Zones, 2016

Alicja Kwade

Reality Zones

2016

Bronze, stainless steel

716 1/2 x 27 1/2 x 27 1/2 inches (1820 x 70 x 70 cm)

Unique

AKW 296

Alicja Kwade, Wo oben zum Unten, 2015

Alicja Kwade

Wo oben zum Unten

2015

Found keys

AKW 316

Alicja Kwade, Time Machine, 2016

Alicja Kwade

Time Machine

2016

Fallen leaves

Dimensions variable

Edition of 7

AKW 314