September 11 - November 1 2014

Stephen Shore

Home of Lyubov Brenman, Borispol, Ukraine, July 19, 2012

Home of Lyubov Brenman, Borispol, Ukraine, July 19, 2012, 2012 (printed 2014)